Handy “Should I Buy An iPad?” flowchart – http://bit.ly/cUjIU0